Начало

  Това е актуалният сайт на Българската Психиатрична Асоциация (БПА).

  Уважаеми колеги,

            Представяме Ви „Коментари и предложения към доклада на ръководителя на работната група на Министерството на здравеопазването”, разгледан на 30. 01.2014г., както и „Проект за Национална програма за Психично здраве 2013-2020 година”. Приканвам всички да изразят своето мнение и/или да дадат предложения относно задачите на работната група към МЗ. Всички коментари, становища и предложения, изпратени на ел. поща или пощенската кутия на асоциацията ще бъдат качени на сайта на БПА в графа Актуално – Предложения.

  Председател на УС
  Доц. д-р Христо Кожухаров

   

  • OФИЦИАЛНА ПРОГРАМА НА ХХII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БПА И РЕЗЮМЕТАТА ЗА НАУЧНАТА ПРОГРАМА

  • ПОКАНА: XXII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ

  • ВАЖНО: КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ ЗА СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНАТА  И СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПСИХОЗИТЕ

  • ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА ПРЕДСТОЯЩАТА XXII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БПА

  ►►►Уважаеми колеги,Молим ви за вашите коментари и идеи, свързани със следното становище на  Доц. Д-р Петър Маринов- национален консултант по съдебна психиатрия

  • ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БПА 2014г. - АПЛИКАЦИОННА ФОРМА ЗА ФИРМИТЕ И РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

  • П О К А Н А за провеждане на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза -БПА 2014г.

  • ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
  СДРУЖЕНИЕ 'БПА'

  Писмо на Българското Дружество по Гастроентерология до БПА

  • Проект за Национална програма за Психично здраве 2013-2020 година

  • Писмо от МЗ относно дискусия за изменение и допълнение на Наредба № 40

  • Покана за Първата Национална конференция по невронауки, 14-16 ноември 2014г. Парк-Хотел "Москва"- гр. София (програма на конференцията)

   

  • Българската психиатрична асоциация (БПА) е основана през 1992 г. в отговор на потребността да бъде променен образът на психиатрията като средство за тотален контрол върху психичния живот на хората.

  Главните цели на БПА, както са заявени в нейния Устав са:

  1. Да постигне общото при запазване на различията в името на чистотата и престижа на психиатричната професия, за благото на членовете си и на всички граждани;

  2. Да съдейства за подобряване на психичното здраве на българските граждани и за усъвършенстване на психично-здравната помощ;

  3. Да съдейства за свободно и достойно упражняване на психиатричната професия.

  Наред с това БПА поощрява въвеждането и изисква прилагането на високи професионални стандарти в лечебната, обучителна, изследователска и другите професионални дейности. Тя се стреми към утвърждаване на принципите на международни организации като ООН и техните специализирани органи, на Световната медицинска асоциация и на Световната психиатрична асоциация относно човешките права, медицинската етика и стандартите на психиатричната професия.

   

  ОРГАНИЗАЦИЯ

  Членовете на БПА към м. Декември  2013 г. са 246. 
  Върховен орган е общото събрание. То се провежда веднъж годишно от делегати, избрани на пропорционален принцип от всички категории членове на БПА. В него участват и представители на централните органи, които са с делегатски права.

  Общото събрание избира членовете на другите управителни тела: Надзорен съвет, Управителен съвет (Председател, Зам. председател, Бивш председател, Секретар и Ковчежник) и Комитет по етика.

  Понастоящем Управителният съвет е:

  Председател – доц. Д-р Христо Кожухаров

  Заместник-председател – д-р Емил Грашнов

  Секретар – Д-р Деян Хрусафов

  Ковчежник – Д-р Нели Николова

  Пети член – Д-р Иван Тянев

  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЯВИ

  Годишните конференции са най-важното събитие в живота на БПА. Те се провеждат редовно, в сътрудничество с други организации, предхождани от регионални срещи и/или конференции. Научните им програми са съобразени с потребностите и интересите на психиатричната общност и практическото психиатрично обслужване. Отскоро се прилага програма за продължителна квалификация по психиатрия чрез кредити от обучителни курсове и работни сесии на тези конференции.

  В областта на обучението БПА си сътрудничи с Катедрите по психиатрия при Медицинския Университет и Висшите медицински институти. Експерти от БПА са едни от главните инициатори за осъвременяване на обучителни програми в студентското и следдипломното обучение по психиатрия и профилните й специалности, особено в Медицинския Университет в София.

  БПА рядко създава собствени научни дейности, но често служи като институционална основа за научни проекти в областта на психичното здраве.
  Утвърждаването на етичните принципи в професията е сред приоритетите на БПА от създаването й. Фундаментални ръководства с международни инструменти по медицинска и психиатрична етика бяха публикувани в България още през 1994г. Декларацията на Световната психиатрична асоциация от Мадрид (1996) постоянно се припомня на последната страница на всеки брой на Бюлетина на БПА като израз на постоянните й усилия да усъвършенства етичните стандарти в професията. Нови и осъвременени международни документи относно етичните проблеми в психиатрията редовно се превеждат и се разпространяват. Опазването на правата на пациентите е основна цел на психиатричната реформа в България, както е и една от главните теми в годишните конференции на БПА.

  За улеснение на практическата работа на лекарите, с въвеждането на здравното осигуряване и задълженията на психиатрите в тази дейност, БПА постави в страницата си в Интернет основни документи.