Книги / Учебници

  Психично здраве & Психиатрия

   

  Професионална литература

  разпространявана от Българската психиатрична асоциация

  1. Алтшулер, Дж.

  Как да работим с хроничната болест. Семеен подход.

  (Jenny Altshuler., Working with Chronic Illness. A Family Approach., Macmillan Press, 1997)

  Превод: К.Ханчева; Редактор: З.Михова.

  Книгата поставя теоретическа и практическа рамка за разбирането и помагането на хора, изправени пред предизвикателството да живеят със сериозна физическа болест. Показва как техники от фамилната терапия биха могли да използват от професионалисти, които работят в различни условия, включително в училища, в стационарни или амбулаторни служби. Написана от опитни специалисти тя е предназначена за практикуващи в различни професионални направления, включително медицински сестри, социални работници, учители и лекари.

  БПА 2002г. 208 стр. Мека подвързия.

  Цена 10 лв.

  2. Каплан, Х., Б.Седок

  Спешна психиатрия. Наръчник за медицинската практика. –

  (Kaplan,H.I., B.J.Sadock, Pocket Handbook of Emergency Psychiatric Medicine., Williams&Wilkins, 1993).

  Превод: А.Гамова; Редакция: И.Герджиков, М.Бъчварова.

  Наръчник за всички професионалисти в здравеопазването, които се изправят пред психиатричната криза. Дава възможност за ориентиране за диагнозата и началните подходи при срещата със спешни състояния. Представени са най-съществените проблеми при 145 психични разстройства и отклонения. За всяко от тях може да се намери определение, диагностични критерии, насоки за интервюиране и лечение.

  БПА 2002г. 474 стр. Мека подвързия.

  Цена 40 лв.

  3. Алекзандър, К.

  Хомосексуалност и психично здраве. - Christopher, A. (ed.) Gay and Lesbian Mental Health. Source book for practitioners., Harrington Park Press, 1998).

  Превод: Д.Илиева; Редакция: М.Минкова.

  Книгата обхваща единадесет проблемни теми, с които хомосексуалните мъже и жени се сблъскват и предлага начини за по-добро справяне с тях. Професионалисти от различни области на психичната дейност поднасят поглед отвътре към особеностите и страданията на хомосексуалната личност. Голяма част от фактологията и модификациите на терапевтичните техники се появяват за първи път на български език.

  БПА 2002г. 234 стр. Мека подвързия.

  Цена 10.00 лв.

   

  4. Престън, Андрю

  Лечение с Метадон.Кратко практическо ръководство.-

  (Andrew Preston: The Methadone Briefing, 1996).

  Превод: А.Гюров; Редакция: Д.Кръстева, Х.Троански.

  Ръководството е предназначено за всички, които работят в областта на наркоманиите и специално, за тези - в метадоновите програми. Обединява историческа, фармакологична, физиологична и практическа информация за Метадона и неговото предписване.

  БПА 2001г. 167 стр. Мека подвързия.

  Цена 10.00 лв.

  5. Лекарят, пациентът, обществото. Правата на човека и професионалната отговорност на лекаря в инструменти на международни организации.

  Съставителство, превод и редакция: Б.Бояджиев, С.Томова, Г.Ончев.

  Сборникът включва 59 документа на Световната медицинска асоциация, Световната психиатрична асоциация, Организацията на обединените нации и Съвета на Европа. Предназначен е да подпомогне общественици, политици и държавни администратори, които са отговорни за хармонизиране на българското законодателство с международно приетите норми. Представляват интерес за всеки български гражданин като опори за регулиране на отношенията му с лекаря, с държавата и нейните институции, както и с другите участници в здравеопазния процес.

  ФНП 1994г. 144 стр. Мека подвързия. Цена 5.00 лв.

  6. Ритър, Сюзън

  Ръководство по психиатрично сестринство. Принципи и процедури.

  (Susan Ritter, Bethlem Royal and Maudsley Hospital Manual of Clinical Psychiatric Nursing. Principles and Procedures. Chapman & Hall, 1989)

  Превод: Анита Ферчева, Редактор: Мая Бъчварова

  Ръководството излага всички аспекти на психиатричното сестринство: от общите принципи, през терапевтичното обкръжение, административната работа, психологичните и соматични интервенции, до етичните и правни аспекти на сестринската професия. Предлага набор от алгоритми за професионално поведение и помагало както за въвеждане в професията, така и за поддържане знанията. Освен това е и справочник, до който може да се прибягва по различни поводи, свързани с практиката. Първа публикация по рода си у нас. Ценно четиво и за българските медици, психиатри и клинични психолози и други професионалисти.

  ФНП/НЦКИЧ 1995г. 318 стр. Мека подвързия. Цена 20,00 лв.

  7. Ониът, Стив

  Водене на случай в психиатричната практика.

  (Steve Onyett, Case Management in Mental Health., Chapman & Hall, 1995).

  Превод: В.Петков, Г.Маркова-Дерелиева; Редакция: М.Бъчварова.

  Воденето на случай начин за увеличаване на гъвкавостта, непрекъснатостта и отзивчивостта при работа с хора с психични разстройства. Разглеждат се преимуществата на воденето на случай в исторически, организационен и социален контекст, приложението на метода във всекидневието и екипния подход в поддържането на добра практика. Предлагат се насоки за ефективно водене на случай и за мултидисциплинарната екипна работа.

  БПА 1999г. 272 стр. Мека подвързия. Цена 25.00 лв.

  8. Либерман, Робърт Пол, У.Дж. ДеРизи, К.Т.Мюзер

  Трениране в социални умения за психиатрични пациенти.

  (R.P.Liberman et al.: Social Skills Training for Psychiatric Patients. Pergamon Press, 1989)

  Превод: М.Димитрова; Редакция: З.Михова.

  Тренирането в социални умения обхваща методи за подобряване на междуличностовите отношения в дейностите на всекидневния живот, семейството, работата и приятелските контакти. Представлява ефективен подход за лечение и рехабилитация на широк кръг психиатрични пациенти. Може да се прилага и при здрави и при хора с риск от психични разстройства.

  Ръководството е предназначено за всички професии в областта на психичното здраве, консултирането и рехабилитацията.

  БПА 1999г. 240 стр. Мека подвързия. Цена 10,00 лв.

  9. Баркър,П. и С.Болдуин

  Етични проблеми в психично здравната помощ.

  (Barker,P., S.Baldwin (eds.) Ethical issues in Mental Health. Chapman & Hall. 1995)

  Превод: Г.Вешова; Редакция: М.Бъчварова.

  Разглеждат се ключови етични въпроси, които възникват в практиката на психиатричните професионалисти. Акцентът е поставен върху проблемите, които през последното десетилетие са предизвикали най-голям интерес: относителната автономност на хора с психични проблеми; влиянието на различните терапевтични идеологии; целите и ценностите, присъщи на "лечението и терапията" и "научния" статут на грижите и лечението като цяло. Примерите в книгата отразяват професионалния свят на лекари, сестри, психолози и социални работници, както и на доброволци, които работят в психиатричните служби.

  БПА 1999г. 191 стр. Мека подвързия. Цена 10.00 лв.

  10. Световна здравна организация

  Диагностични указания и насоки за третиране на психичните разстройства в общата практика. Международна класификация на болестите, 10-та ревизия. Глава V Версия за общата практика.

  (Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care. ICD-10 Chapter V Primary Care Version. WHO/ Hogrefe & Huber Publishers. 1996);

  Превод и редакция: В.Христова.

  Съдържа съкратен набор, в който са обединени диагностичните кодове на психичните и поведенческите разстройства - тези най-често срещани в общата медицинска практика. Към всеки има указания за най-подходящото поведение на лекаря.

  Изданието предлага и втора, още по-съкратена версия на класификацията (сведена до 6 позиции), предназначена за тези участници в първичната здравна помощ, които нямат специално лекарско обучение.

  НЦОЗ / БПА 2003г. 104 стр. Мека подвързия.

  С приложение на компакт диск.

  Цена 15 лв.

  11. Световна здравна организация

  Международна класификация на болестите, Х ревизия. Глава V Психични и поведенчески разстройства. Клинични описания и диагностични указания.

  (WHO. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical Descriptions and Guidelines. WHO, Geneva. 1992.)

  Превод от английски: В. Христова, З. Михова, К. Ганев.

  Редактор: А.Жабленски.

  Глава V "Психични и поведенчески разстройства" на последната - X ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-10). е версия предназначена за обща употреба в клиниките, преподаването и различните служби. Всяко от разстройствата е представено с описание на основните клинични признаци. Следват диагностични указания, в които са посочени броят и съотношенията на симптомите, които се изискват за поставяне на сигурна диагноза. Изданието е допълнено с таблици за прекодиране между МКБ-9 и МКБ-10).

  НЦООЗ/БПА 2008г. 272 стр. Мека подвързия.

  Цена 30,00 лв.

  12. З. Михова, А. Николова, Ю. Попова, В. Вълова, И. Георгиева

  Методи за овладяване на проблемното поведение на децата в училище

  Книгата предлага опита на авторите за прилагане на съвременните поведенчески методи в условията на началното училище. Основните групи методи за формиране и утвърждаване на желателните видове поведение, както и за редуциране на нежелателните, са представени във форма, достъпна за прилагане от учителите по време на час. Към всяка глава има тестове за самопроверка. Книгата е предназначена за педагози, психолози и възпитатели, но представлява интерес и за родителите.

  НЦКИЧ, 1993г. Мека подвързия

  Цена:5.00 лв.

   

  13. Бешков,Н., И.Герджиков

   

  Психиатричната помощ в Република България. (Справочник)

  Използвани са данните от официалната статистика. Информацията е представена по области, региони и лечебни заведения. Приложени са широк кръг действащи нормативни актове, както и такива от минали години.

  МЗ, 1996, 1997, 1998г. (в отделни томове); Мека подвързия

  Цена:2.00 лв.

   

   

  14. Световна психиатрична асоциация / Българска психиатрична асоциация

   

  Начала на международните насоки на СПА за диагностична оценка (МНДО). Българска версия-

  (WPA. Essentials of WPA international guidelines for assessement (IGDA). WPA, 2002)

  Научен превод: Р.Борисов; Редакция: П.Маринов.

  Основните съвременни концепции с заложени в насоките за диагностична оценка на СПА, създадени през 2002г. Ръководството подчертава значението и ролята на диагнозата в клиничната практика, поставя концептуалната рамка за цялостния диагностичен процес при съчетаване на стандартизирана мултиаксиална с персонализирана идеографска оценка (клинична диагноза, дисфункции, средови фактори и качество на живота).

  БПА, 2005, Мека подвързия.

  Цена: 5,00 лв.

   

   

  15. Маринов, П.

   

  Терапевтично резистентна шизофрения. Патогенеза, диагностика и терапевтични подходи.

  Въвеждаща глава на монографията включва история на проблема и анализ на основните области и категории – ремисия, релапс, резистентност, псевдорезистентност, непълно повлияване, хронично протичане. Следва областта на дефинициите, сравненията между тях, определяне на границите на понятията и явленията. Третият раздел е посветен на лечението в клозапиновата и постклозапинова фаза. Немедикаментозните подходи са представени от електроконвулсивната терапия, транскраниалната стимулация и психосоциалните интервенции.

  ЕТ „АСЯ – Росен Младенов”/БПА, 2007, Мека подвързия.

  Цена: 20,00 лв.

   

   

  16. Тенев, В.

   

  Справочник на лекарствените взаимодействия в психиатрията и общо медицинската практика

  Справочникът е предназначен да подпомогне лекаря в неговата практическа дейност като дава знания не само за механизмите на действита на психотропните средства, но и очертава основните принципи на психофармакотерапията и взаимодей ствията с лекарствата в общата медицина. Разгледани са широко използваните в психиатричната практика медикаменти, подробно са представени съвременните данни за механизмите на действието им, фармакокинетиката и клиничното им приложение. В книгата търпеливият лекар може да намери път към магията на лечението – често в ко-терапията, която изисква задълбочени знания , както в психиатрията, така и в другите клонове на медицината.

  Изток-Запад ЕАД/БПА, 2008, Мека подвързия

  Цена: 50,00 лв.

   

   

  17. Американска психиатрична асоциация

   

  Справочник за диагностичните критерии на ДСН-ІV-ТР

  Превод: В.Тенев

  Уточнените диагностични критерии за всяко психично разстройство са основа за надеждността на диагностичния процес и употребата им стимулира единомислието между клиницисти и изследователи. Справочникът предоставя за клинициста малък и удобен наръчник, който съдържа само класификацията (т.е. списъкът с разстройства, подтиповете и уточняващи диагностични кодове), отделни нейни части, описващи самото пособие, многоосевата оценка и наборите от диагностични критерии.

  Изданието е полезно не само за специалистите, изследователите и специализантите в областта на психиатрията, детската и съдебна психиатрия, наркологията, но и за помагащите професии като социални работници, психиатрични сестри , клинични психолози и др.

  Изток-Запад ЕАД/БПА, 2008, Мека подвързия

  Цена: 30,00 лв.

  Забележка: Посочените цени са от 01.02. 2024г.

  За допълнителна информация:

  Елена Матрева

  Национален център за опазване на общественото здраве

  (Център по хигиена), 9 етаж, 17стая

  ул. Акад. И.Е.Гешов 15,

  София 1431

  Мобилен :+359 0878119293

   

  e-mail: е_matreva@abv.bg