Книги / Учебници

   

  Психично здраве & Психиатрия

   

  Професионална литература
  разпространявана от Българската психиатрична асоциация

  1. Алтшулер, Дж.
  Как да работим с хроничната болест. Семеен подход.
  (Jenny Altshuler., Working with Chronic Illness. A Family Approach., Macmillan Press, 1997)
  Превод: К.Ханчева; Редактор: З.Михова.
  Книгата поставя теоретическа и практическа рамка за разбирането и помагането на хора, изправени пред предизвикателството да живеят със сериозна физическа болест. Показва как техники от фамилната терапия биха могли да използват от професионалисти, които работят в различни условия, включително в училища, в стационарни или амбулаторни служби. Написана от опитни специалисти тя е предназначена за практикуващи в различни професионални направления, включително медицински сестри, социални работници, учители и лекари.
  БПА 2002г. 208 стр. Мека подвързия.
  Цена 5 лв.

  2. Каплан, Х., Б.Седок
  Спешна психиатрия. Наръчник за медицинската практика.
  (Kaplan,H.I., B.J.Sadock, Pocket Handbook of Emergency Psychiatric Medicine., Williams&Wilkins, 1993).
  Превод: А.Гамова; Редакция: И.Герджиков, М.Бъчварова.
  Наръчник за всички професионалисти в здравеопазването, които се изправят пред психиатричната криза. Дава възможност за ориентиране за диагнозата и началните подходи при срещата със спешни състояния. Представени са най-съществените проблеми при 145 психични разстройства и отклонения. За всяко от тях може да се намери определение, диагностични критерии, насоки за интервюиране и лечение.
  БПА 2002г. 474 стр. Мека подвързия.
  Цена 17 лв.

  3. Алекзандър, К. (ред.).
  Хомосексуалност и психично здраве.
  (Christopher, A. (ed.) Gay and Lesbian Mental Health. Source book for practitioners., Harrington Park Press, 1998).
  Превод: Д.Илиева; Редакция: М.Минкова.
  Книгата обхваща единадесет проблемни теми, с които хомосексуалните мъже и жени се сблъскват и предлага начини за по-добро справяне с тях. Професионалисти от различни области на психичната дейност поднасят поглед отвътре към особеностите и страданията на хомосексуалната личност. Голяма част от фактологията и модификациите на терапевтичните техники се появяват за първи път на български език.
  БПА 2002г. 234 стр. Мека подвързия.
  Цена 5.00 лв.

  4. Спери, Лен, Д.Гудеман, Б.Блекуел, Л.Фолкнър
  Психиатрични формулировки на случай.
  (Sperry, L., J.E.Gudeman et al.: Psychiatric Case Formulations. (American Psychiatric Press. 1992)
  Превод: Н.Паскалева; Редакция: К.Ганев.
  Формулирането на случай е основно клинично умение на професионалистите, които работят в областта на психичното здраве. То е "установен метод за подреждане и съчетаване на данните и препоръките за лечение на пациента, който следва някои рационални принципи". Формулировката е инструмента ("компаса"), който помага на професионалистите да организират и планират терапевтичната си работа.
  БПА 2001г. 196 стр. Мека подвързия.
  Цена 5.00 лв.

  5. Престън, Андрю
  Лечение с Метадон.Кратко практическо ръководство.
  (Andrew Preston: The Methadone Briefing, 1996).
  Превод: А.Гюров; Редакция: Д.Кръстева, Х.Троански.
  Ръководството е предназначено за всички, които работят в областта на наркоманиите и специално, за тези - в метадоновите програми. Обединява историческа, фармакологична, физиологична и практическа информация за Метадона и неговото предписване.
  БПА 2001г. 167 стр. Мека подвързия.
  Цена 5.00 лв.

  6. Лекарят, пациентът, обществото. Правата на човека и професионалната отговорност на лекаря в инструменти на международни организации.
  Съставителство, превод и редакция: Б.Бояджиев, С.Томова, Г.Ончев.
  Сборникът включва 59 документа на Световната медицинска асоциация, Световната психиатрична асоциация, Организацията на обединените нации и Съвета на Европа. Предназначен е да подпомогне общественици, политици и държавни администратори, които са отговорни за хармонизиране на българското законодателство с международно приетите норми. Представляват интерес за всеки български гражданин като опори за регулиране на отношенията му с лекаря, с държавата и нейните институции, както и с другите участници в здравеопазния процес.
  ФНП 1994г. 144 стр. Мека подвързия. Цена 2.00 лв.

  7. Ритър, Сюзън
  Ръководство по психиатрично сестринство. Принципи и процедури.
  (Susan Ritter, Bethlem Royal and Maudsley Hospital Manual of Clinical Psychiatric Nursing. Principles and Procedures. Chapman & Hall, 1989)
  Превод: Анита Ферчева, Редактор: Мая Бъчварова Ръководството излага всички аспекти на психиатричното сестринство: от общите принципи, през терапевтичното обкръжение, административната работа, психологичните и соматични интервенции, до етичните и правни аспекти на сестринската професия. Предлага набор от алгоритми за професионално поведение и помагало както за въвеждане в професията, така и за поддържане знанията. Освен това е и справочник, до който може да се прибягва по различни поводи, свързани с практиката. Първа публикация по рода си у нас. Ценно четиво и за българските медици, психиатри и клинични психолози и други професионалисти.
  ФНП/НЦКИЧ 1995г. 318 стр. Мека подвързия. Цена 10,00 лв.

  8. Либерман, Робърт Пол, У.Дж. ДеРизи, К.Т.Мюзер
  Трениране в социални умения за психиатрични пациенти.
  (R.P.Liberman et al.: Social Skills Training for Psychiatric Patients. Pergamon Press, 1989)
  Превод: М.Димитрова; Редакция: З.Михова.
  Тренирането в социални умения обхваща методи за подобряване на междуличностовите отношения в дейностите на всекидневния живот, семейството, работата и приятелските контакти. Представлява ефективен подход за лечение и рехабилитация на широк кръг психиатрични пациенти. Може да се прилага и при здрави и при хора с риск от психични разстройства.
  Ръководството е предназначено за всички професии в областта на психичното здраве, консултирането и рехабилитацията.
  БПА 1999г. 240 стр. Мека подвързия. Цена 5,00 лв.

  9. Баркър,П. и С.Болдуин
  Етични проблеми в психичноздравната помощ.
  (Barker,P., S.Baldwin (eds.) Ethical issues in Mental Health. Chapman & Hall. 1995)
  Превод: Г.Вешова; Редакция: М.Бъчварова.
  Разглеждат се ключови етични въпроси, които възникват в практиката на психиатричните професионалисти. Акцентът е поставен върху проблемите, които през последното десетилетие са предизвикали най-голям интерес: относителната автономност на хора с психични проблеми; влиянието на различните терапевтични идеологии; целите и ценностите, присъщи на "лечението и терапията" и "научния" статут на грижите и лечението като цяло. Примерите в книгата отразяват професионалния свят на лекари, сестри, психолози и социални работници, както и на доброволци, които работят в психиатричните служби.
  БПА 1999г. 191 стр. Мека подвързия. Цена 5.00 лв.

  10. Световна здравна организация
  Диагностични указания и насоки за третиране на психичните разстройства в общата практика. Международна класификация на болестите, 10-та ревизия. Глава V Версия за общата практика.
  (Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care. ICD-10 Chapter V Primary Care Version. WHO/ Hogrefe & Huber Publishers. 1996);
  Превод и редакция: В.Христова.
  Съдържа съкратен набор, в който са обединени диагностичните кодове на психичните и поведенческите разстройства - тези най-често срещани в общата медицинска практика. Към всеки има указания за най-подходящото поведение на лекаря.
  Изданието предлага и втора, още по-съкратена версия на класификацията (сведена до 6 позиции), предназначена за тези участници в първичната здравна помощ, които нямат специално лекарско обучение.
  НЦОЗ / БПА 2003г. 104 стр. Мека подвързия.
  С приложение на компакт диск.
  Цена 5 лв.

  11. Световна здравна организация
  Международна класификация на болестите, Х ревизия. Глава V Психични и поведенчески разстройства. Клинични описания и диагностични указания.
  (WHO. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical Descriptions and Guidelines. WHO, Geneva. 1992.)
  Превод от английски: В. Христова, З. Михова, К. Ганев.
  Редактор: А.Жабленски.
  Глава V "Психични и поведенчески разстройства" на последната - X ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-10). е версия предназначена за обща употреба в клиниките, преподаването и различните служби. Всяко от разстройствата е представено с описание на основните клинични признаци. Следват диагностични указания, в които са посочени броят и съотношенията на симптомите, които се изискват за поставяне на сигурна диагноза. Изданието е допълнено с таблици за прекодиране между МКБ-9 и МКБ-10).
  НЦООЗ/БПА 2008г. 272 стр. Мека подвързия.
  Цена 10,00 лв.

  12. З. Михова., А. Николова., Ю. Попова., В. Вълова., И. Георгиева

  Методи за овладяване на проблемното поведение на децата в училище
  Книгата предлага опита на авторите за прилагане на съвременните поведенчески методи в условията на началното училище. Основните групи методи за формиране и утвърждаване на желателните видове поведение, както и за редуциране на нежелателните, са представени във форма, достъпна за прилагане от учителите по време на час. Към всяка глава има тестове за самопроверка. Книгата е предназначена за педагози, психолози и възпитатели, но представлява интерес и за родителите.
  НЦКИЧ, 1993г. Мека подвързия
  Цена:3.00 лв.

  13. Бешков,Н., И.Герджиков

  Психиатричната помощ в Република България. (Справочник)
  Използвани са данните от официалната статистика. Информацията е представена по области, региони и лечебни заведения. Приложени са широк кръг действащи нормативни актове, както и такива от минали години.
  МЗ, 1996, 1997, 1998г. (в отделни томове); Мека подвързия
  Цена:1.00 лв.

  14. Картър, Р. със С.Голант

  С любов към психично болния. Пътеводител за семейства, приятели и полагащи грижи.
  (Carter,R. with S.Golant. Helping Someone with Mental Illness. ACompassionate Guide for Family, Friends, and Caregivers. Random Houseq 1998)
  Превод: Н.К.Петрова; Редакция: В.Христова
  Р.Картър (Първата дама на САЩ 1977-1980) е движеща сила в полето на психичното здраве през цялата си обществена кариера. Книгата й е основана на 25 г. практика на застъпник на психично болните и на последните научни данни за психичните разстройства. Описва стъпките, които трябва да се предприемат след поставяне на диагнозата. Разглежда емоционалните и психологични въпроси, свързани с болестта и предлага конкретни съвети за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията.
  БПА; 2002; Мека подвързия.
  Цена: 3,00 лв.

  15. Световна психиатрична асоциация / Българска психиатрична асоциация

  Начала на международните насоки на СПА за диагностична оценка (МНДО). Българска версия
  (WPA. Essentials of WPA international guidelines for assessement (IGDA). WPA, 2002)
  Научен превод: Р.Борисов; Редакция: П.Маринов.
  Основните съвременни концепции с заложени в насоките за диагностична оценка на СПА, създадени през 2002г. Ръководството подчертава значението и ролята на диагнозата в клиничната практика, поставя концептуалната рамка за цялостния диагностичен процес при съчетаване на стандартизирана мултиаксиална с персонализирана идеографска оценка (клинична диагноза, дисфункции, средови фактори и качество на живота).
  БПА, 2005, Мека подвързия.
  Цена: 2,00 лв.

  16.Световна психиатрична асоциация / Българска психиатрична асоциация

  Обучителна програма по депресивни разстройства
  Научен превод: В.Тенев; Научна редакция: П.Маринов
  Програмата съдържа преглед на епидемиологията, етиологията, диагнозата и лечението на депресивните разстройства в различни популации. Включва насоки и примери за разработването на обучителни материали и за пациентите, които да бъдат адаптирани към съответните език и култура. Предназначена е основно за подпомагане на обучителния процес при лекари от общата практика и други психичноздравни професионалисти.
  БПА, 2005, Мека подвързия
  Цена: 10,00 лв.

  17. Маринов, П.

  Терапевтично резистентна шизофрения. Патогенеза, диагностика и терапевтични подходи.
  Въвеждаща глава на монографията включва история на проблема и анализ на основните области и категории – ремисия, релапс, резистентност, псевдорезистентност, непълно повлияване, хронично протичане. Следва областта на дефинициите, сравненията между тях, определяне на границите на понятията и явленията. Третият раздел е посветен на лечението в клозапиновата и постклозапинова фаза. Немедикаментозните подходи са представени от електроконвулсивната терапия, транскраниалната стимулация и психосоциалните интервенции.
  ЕТ „АСЯ – Росен Младенов”/БПА, 2007, Мека подвързия.
  Цена: 8,00 лв.

  18. Тенев, В.

  Справочник на лекарствените взаимодействия в психиатрията и общомедицинската практика
  Справочникът е предназначен да подпомогне лекаря в неговата практическа дейност като дава знания не само за механизмите на действита на психотропните средства, но и очертава основните принципи на психофармакотерапията и взаимодей ствията с лекарствата в общата медицина. Разгледани са широко използваните в психиатричната практика медикаменти, подробно са представени съвременните данни за механизмите на действието им, фармакокинетиката и клиничното им приложение. В книгата търпеливият лекар може да намери път към магията на лечението – често в ко-терапията, която изисква задълбочени знания , както в психиатрията, така и в другите клонове на медицината.
  Изток-Запад ЕАД/БПА, 2008, Мека подвързия
  Цена: 20,00 лв.

  19. Американска психиатрична асоциация

  Справочник за диагностичните критерии на ДСН-ІV-ТР
  Превод: В.Тенев
  Уточнените диагностични критерии за всяко психично разстройство са основа за надеждността на диагностичния процес и употребата им стимулира единомислието между клиницисти и изследователи. Справочникът предоставя за клинициста малък и удобен наръчник, който съдържа само класификацията (т.е. списъкът с разстройства, подтиповете и уточняващи диагностични кодове), отделни нейни части, описващи самото пособие, многоосевата оценка и наборите от диагностични критерии.
  Изданието е полезно не само за специалистите, изследователите и специализантите в областта на психиатрията, детската и съдебна психиатрия, наркологията, но и за помагащите професии като социални работници, психиатрични сестри , клинични психолози и др.
  Изток-Запад ЕАД/БПА, 2008, Мека подвързия
  Цена: 13,90 лв.


  За допълнителна информация:
  Елена Матрева
  Национален център за опазване на общественото здраве
  (Център по хигиена), 9 етаж, 17стая
  ул. Акад. И.Е.Гешов 15,
  София 1431

  Телефон: 954 97 69; Факс: 954 97 18;
  Мобилен: 0878119293
  e-mail: е_matreva@abv.bg