Програма на Катедрата по психиатрия МУ - София за студентското обучение

  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  КАТЕДРА ПО ПСИХИАТРИЯ

  Тел.(2) 9230 512
   

  Дисциплина: ПСИХИАТРИЯ (за студенти медици)

  УЧЕБЕН ПЛАН

  Общо часове:

   

  75 часа лекции и упражнения и
  30 часа клинична практика

  Лекции:

   

  45 часа

  Упражнения:

   

  30 часа

  Клинична практика:

   

  30 часа (2 часа дневно)

   

  АНОТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПСИХИАТРИЯ ЗА МЕДИЦИ

   

  Цел на обучението по психиатрия на студенти по медицина е подготовката им за разпознаване и интервениране при най-честите психично-здравни проблеми в общата медицинска практика. За тази цел е необходимо създаването на нагласи, приучването към умения и усвояването на знания, предназначени за посрещане на потребностите на пациентите с психични разстройства и психо-социална проблематика, така както те се проявяват в общата практика, т.е. преподава се психиатрия, ориентирана към нуждите на потребителите. Предмет на тази психиатрия са както психичните разстройства, така и поведенията на боледуване, влияещи върху патопластиката на телесните болести и върху стила на търсене на здравна помощ изобщо.

  Постигането на тази цел се осъществява чрез организирането на преподаването в четири основни обучителни модула: психиатрични процедури, терапевтична комуникация, клинични умения и теоретична подготовка.

  Обучителният модул “Психиатрични процедури” обхваща запознаване и практическо участие в провеждането на дейностите, организирани като “процедури” в клиничните бази на Катедрата по психиатрия: оценителни, диагностични, интервенционни, управленски и организационни.

  В модула “Терапевтична комуникация” се усвояват основните принципи на терапевтичното поведение и създаването на терапевтична връзка с акцент върху аспекти, обикновено пренебрегвани в ориентираното към технологии преподаване по медицина: създаване на среда на доверие и приетост, разпознаване на вътрешни съпротиви, отчитане на собствени емоции, отчитане на процесното ниво на общуване между лекар и пациент.

  Модулът “Клинични умения” съдържа практическо упражняване в разпознаване и клинична оценка на избрани и чести психопатологични синдроми. Разглеждат се клиничните проявления, особеностите в метода на изследване (интервюто) и начина на организиране на оценката.

  Обучителният модул “Теоретична подготовка” обхваща запознаване на основните теоретични знания в психиатрията, върху които има съгласие сред съвременните експерти и са подкрепени с данни от научни изследвания. Ударението се поставя върху необходимите за ежедневната практика знания, а формите на обучение (семинари) разчитат на активно студентско участие.

   

  ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ

  Въведение в съвременните психиатрични проблеми (академична лекция)

   

  1 час

  Класификация на психичните болести (МКБ-10) - основни принципи, вариант за общопрактикуващите лекари, многоосевост

   

  2 часа

  Психиатрично интервю и методи на изследване; особености при изграждане на терапевтичната ситуация и сключване на терапевтичен договор

   

  2 часа

  Теории за психичния живот - феноменологични, психодинамични, когнитивни, биологични.

   

  2 часа

  Психични болести и наследственост; интерпретиране на резултатите от научните изследвания

   

  2 часа

  Депресия. Клиника, разпространение, социална значимост

   

  3 часа

  Шизофрения. Клиника, разпространение, социална значимост.

   

  2 часа

  Органични мозъчни разстройства - деменция. Клиника, разпространение, социална значимост.

   

  2 часа

  Органични мозъчни разстройства - делир, епилепсия. Клиника, разпространение, социална значимост.

   

  2 часа

  Тревожност, фобии, панически разстройства. Обсесивно-компулсивно р-во. Ролята на общопрактикуващия лекар.

   

  3 часа

  Разстройства на личността - проблеми при изграждане на терапевтична връзка.

   

  2 часа

  Психични проблеми в детската възраст - разстройства на развитието

   

  2 часа

  Психични разстройства в детската и юношеската възраст - емоционални, поведенчески

   

  2 часа

  Неадаптивно поведение: зависимости

   

  3 часа

  Неадаптивно поведение: разстройства на храненето

   

  2 часа

  Терапия на психичните болести - соматична (медикаментозна, ЕКТ) и психотерапия. Планиране на лечението. Осигуряване сътрудничеството на пациента.

   

  3 часа

  Психосоциални проблеми и психосоциални интервенции. Кризи, загуба, соматизация. Проблема за насилието: пост-травматично стресово разстройство.

   

  2 часа

  Соматоформни разстройства. Консултативна психиатрия

   

  2 часа

  Психиатрични аспекти на телесните болести. Психосоматична медицина.

   

  3 часа

  Правно-деонтологични проблеми в психиатрията. Закон за психичното здраве

   

  2 часа

   

  УПРАЖНЕНИЯ

  Създаване на ситуацията пациент/лекар

  Разпознаване на процесното ниво в отношението пациент-лекар: отчет на емоционалните състояния (вътрешен диалог)

   

  2 часа

  Разпознаване на неконструктивни нагласи и поведения (съпротиви)

   

  2 часа

  Преодоляване на съпротиви

   

  2 часа

  Приключване на ситуацията пациент/лекар

   

  2 часа

  Клинични оценки

  Оценка за депресия и тревожност

   

  2 часа

  Оценка за остра психоза

   

  2 часа

  Оценка за хронична психоза

   

  2 часа

  Оценка за риск от самоубийство

   

  2 часа

  Оценка за рецидив и странични ефекти

   

  2 часа

  Оценка за делир

   

  2 часа

  Оценка за деменция

   

  2 часа

  Процедури

  Психиатрична формулировка на случая

   

  2 часа

  Водене на супервизия

   

  2 часа

  Упражняване на принуда в психиатрията

   

  2 часа

  Психологично тестиране - цели, начин на провеждане

   

  2 часа

   

  НЕОБХОДИМ МИНИМУМ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

  ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ

  Терапевтична комуникация

  Отчитане на процесното ниво по време на лекарския преглед

  Преглед за приемане

  Структуриране и постигане на задачите на прегледа

  Преглед за проследяване

  Структуриране и постигане на задачите на прегледа

  Психологично тестиране

  Цели на изследването и начин за насочване

  Формулировка по случая

  Изработване на проблемна дефиниция на случая

  Съставяне на терапевтичен план

  Планиране на лечението съобразно формулировката на случая

  Индивидуална сесия

  Водене на индивидуална сесия

  Упражняване на принуда

  Етични съображения и начин на упражняване на принуда

  Екипно заседание

  Задачи на екипното обсъждане; норми на екипа

  Обсъждане на случаи

  Умения за представяне на случаи в екипни съвещания, клинични конференции и др.

  Супервизия

  Цели и задачи

  Оценка за депресия

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за тревожност

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за суицид

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за остра психоза

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за хронична психоза

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за рецидив

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за странични ефекти на медикаментите

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за делир

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Оценка за деменция

  Основни области на оценката; начин на водене на прегледа (интервюто)

  Искане и получаване на консултация

  Формулиране на задачите на консултацията

  ЗНАНИЯ

  Основните принципи на централните теории за обясняване на човешкото поведение

  Знания за основните групи разстройства - клинична характеристика, начин на представяне в общата практика, основни принципи на терапевтичното поведение, методи на лечение

  Знания за основните етични въпроси и законови основания

  Знания за индикациите и контраиндикациите за различните методи на лечение на психичните разстройства

  Знания за характеристиките и процесите на човешката комуникация