Българско списание за психиатрия / Bulgarian Journal of Psychiatry

  Списание "Българска психиатрия":

  Том 4, брой 1 2019 г.

  Том 3, брой 4 2018 г.

  Том 3, брой 3 2018 г.

  Том 3, брой 2 2018 г.

  Том 3, брой 1 2018 г.

  Том 2, брой 4 2017 г.

  Том 2, брой 3 2017 г.

  Том 2, брой 2 2017 г.

  Том 2, брой 1 2017 г.

  Том 1, брой 4 2016 г.

  Том 1, брой 3 2016 г.

  Том 1, брой 2 2016 г.

  Том 1, брой 1 2016 г.

  Уважаеми колеги,

  Имам честта и удоволствието да ви уведомя за издаването на първия брой на научното списание на Българската психиатрична асоциация.

  Предназначението на научното списание на Българската Психиатрична Асоциация е в следните направления:

  • Да осигури възможност за публикуване на научна продукция на автори от академичните звена и от психиатрични служби в практическата психиатрична помощ.
  • Да подпомага обучението и придобиването на познания в областта на психиатричната теория и практика и квалификацията на кадрите.
   Да съдейства за разширяване полето на дейност и укрепване престижа на Българската Психиатрична асоциация и за укрепване на позициите и престижа на психиатричните професионалисти в кръга на медицинската общност у нас.
    

  Наименованието на списанието ще бъде: „Българско списание за психиатрия”/ Bulgarian Journal of Psychiatry.

  За продължителен период от време Психиатричната асоциация бе една от малкото медицински общности, нямащи собствено списание.

  Надявам се и искрено вярвам, че новото психиатрично списание ще може да запълни тази празнота и да изпълни амбициозните цели, които си поставяме.

  Като председател на БПА и от името на Управителния съвет искам да пожелая успех на главния редактор д-р Тодор Толев и на целия екип на списанието.

  Доц.Христо Кожухаров
  Председател на Управителния екип на БПА

   

  Уважаеми колеги,

  С настоящия пилотен брой на Българското психиатрично списание, ние правим заявка за възстановяване на официализирана периодична платформа за публикуване на психиатрични текстове в България. За нас е чест, че то ще бъде публикувано като официално издание на Българската психиатрична асоциация. Освен политическата стойност на този факт, ние се надяваме, че списанието ще бъде достъпно за широката аудитория и онлайн, посредством ресурсите на БПА.

  Устойчивото развитие се оказа основно предизвикателство пред психиатричната периодика у нас. Затова, след продължителен период на нестабилност, през който бяха публикувани спорадично разнообразни психиатрични списания с научно и научноприложно съдържание, ние си поставяме за цел преди всичко устойчиво развитие на на-шето ново издание.

  За нейното постигане ние се обръщаме преди всичко към вас, нашите колеги от полето на психичноздравното обслужване. Редовното публикуване на списанието е предпоставка за неговото успешно включване в международни системи за рефериране и индексиране на научни издания. В този смисъл вашият редовен принос към съдържанието на Българското психиатрично списание е от решаващо значение за неговата библиографска съдба. На свой ред, успешното индексиране на списанието има значение за академичното развитие на онези от вас, които работят в университетски катедри и клиники по психиатрия, понеже в последните години реферирането на списанието се счита като условие за признаване на реална научна публикация.

  В условията на конкурентна среда за психиатричната наука, имаме повод за оптимизъм, че към нашия Редакционен съвет се присъединиха авторитетни световни учени: проф. Робърт Клонинджър, най-цитираният жив психиатър в света; проф. Йозеф Парнас, един от най-цитираите психиатри в Европа, проф. Стефан Боргвард и проф. Майкъл Шварц.

  С помощта на тяхните умения, както и при съдействиято на целия Редакционен съвет, ние се надяваме да постигнем и качество на публикуваните текстове, чрез въвеждане на процедурата за двойно сляпо рецензиране.

  В една сравнително близка перспектива общите ни интереси ще наложат и преминаване към двуезично публикуване на списанието: едновременно на български и английски език.

  Съчетанието на качество с устойчивост на едно периодично научно-практическо издание създават възможност за един по-дълъг и успешен живот на Българското психиатрично списание.

  Зам.-Главен редактор:
  Академик Проф. д-р Дроздстой Стоянов